Privacyreglement

De gegevens die over leerlingen gaan noemen we persoonsgegevens. Wij verwerken als school persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling na te komen en onderwijs te geven. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden daarnaast beveiligd opgeslagen en de toegang tot deze gegevens is beperkt. Zo kunnen alleen personen die daartoe gemachtigd zijn bij de gegevens komen.

Wij verwerken persoonsgegevens om onder andere uw kind in te schrijven als leerling, het leertraject bij te houden of uw kind in te schrijven op en andere school. Daarnaast wisselen we gegevens uit met andere partijen zoals Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de gemeente of leveranciers van (digitaal) lesmateriaal. Deze gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties als ouders of verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Wij verwerken de gegevens van uw kind altijd op basis van de zes grondslagen binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Ouders of verzorgers hebben een aantal rechten als het gaat over de verwerking van persoonsgegevens. Zo hebben ouders/verzorgers het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid. Een verzoek dat gaat over een van deze rechten kunt u richten aan de schoolleider of directeur. Bij sommige gegevensverwerkingen van uw kind vragen wij u om toestemming. Bijvoorbeeld voor het gebruik van foto- en videomateriaal en het delen van uw contactgegevens met andere ouders. U heeft altijd het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit laten weten via een e-mail aan de schoolleider of directeur. 

De school vraagt ouders duidelijk om voorzichtig te zijn met het maken van beeldmateriaal binnen de school. Het is voor ouders en leerlingen niet toegestaan om beeldmateriaal dat gemaakt is in of rondom de school waarop anderen herkenbaar zijn, te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Bij vragen kunt u terecht bij de schoolleider of directeur. 

In onze privacyverklaring leest u meer over de gegevens die wij verwerken, hoelang wij ze bewaren en op welke manier deze worden beveiligd. 

Voor direct contact met onze Functionaris Gegevensbescherming kunt u zich richten tot  fg@stichtingboor.nl.