Missie/visie

De missie van Blijvliet ‘Worden wie je bent’ is gebaseerd op de volgende kernwaarden: respect, veiligheid, verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen, samen werken, spelen en leren en uitdaging.

Visie van Blijvliet

Blijvliet is een kindcentrum waar alle betrokkenen waaronder ouders, personeel en leerlingen zich optimaal ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Deze talenten worden ingezet om onze leerlingen vooruit te helpen. Leerlingen ontdekken hun talenten door te werken met diverse vakgebieden zoals wetenschap en techniek, beeldende vorming, muziek, sport en dans, maar ook de vakgebieden als taal en rekenen-wiskunde. 

In de groepen 1-2 werken wij vanuit spel waarbinnen taal, rekenen, wiskunde, motoriek en sociale vaardigheid een plaats heeft. 

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 wordt een opbouw gemaakt in het meer werken vanuit de theorie binnen de vakgebieden. 

Wij hebben hoge verwachtingen en streven optimale leerprestaties na. Wij gaan voor kansengelijkheid en bieden ieder kind brede basisvaardigheden. We doen dit in een prettige en veilige leeromgeving. 

Om leerlingen klaar te stomen voor de wereld besteden we in ons onderwijs actief aandacht aan democratische vaardigheden. We moedigen ze aan om mee te doen in de maatschappij. Leerlingen oefenen hiermee op school. Zij mogen invloed uitoefenen op beslissingen in de eigen school. Ook leren ze initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, zoals via de leerlingenraad. In het onderwijs helpen wij leerlingen om met elkaar in gesprek te gaan en zich te verdiepen in elkaars achtergronden. Zo overbruggen we verschillen en ontstaat er begrip. Niet naast elkaar, maar met elkaar.