Klachtenregeling

Als u een klacht heeft, hopen we er samen met u op Blijvliet uit te komen. Indien dat niet mogelijk is, kunt u de onderstaande procedure volgen. 

Kindcentrum Blijvliet valt onder het bestuur van Stichting BOOR. Bij BOOR is een klachtenregeling van kracht. Hieronder vindt u een korte algemene toelichting op de klachtenregeling. Voor meer informatie kijkt u in onze schoolgids. Ook op de website van het schoolbestuur kunt u meer lezen over de klachtenregeling. Van de volgende organisaties staan namen en adressen op de website vermeld: het bevoegd gezag inclusief het aanspreekpunt, de externe vertrouwenspersonen, het centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs en de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).  

Het doel van de regeling is om u een goede behandeling van klachten te verzekeren. Daarmee wordt het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).   

Klachten kunnen gaan over de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.  

Als ouders een klacht hebben over de BSO: www.kinderdam.nl

Als ouders een klacht hebben over de peuterschool: derotterdamsepeuterschool.nl