Leerlingraad

Op Kindcentrum Blijvliet is er een leerlingenraad.

Het belangrijkste doel van de leerlingenraad: De kinderen worden aangemoedigd na te denken over de school en zich hiervoor in te zetten. Ze leren om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten en belangen en denken mee over het schoolbeleid. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en daarmee vervolgens met elkaar aan het werk te gaan. Door mee te doen in een raad leren kinderen dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen. Ook leren zij een voortrekkersrol aan te nemen in hun eigen klas. De kinderen doen ervaring op met vergaderen; ze praten en denken mee over een onderwerp. Zo leren ze bemiddelen, leidinggeven, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen en onbelangrijke informatie zeven. Hoe werkt de raad? 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt een nieuwe samenstelling van de raad gekozen. Kinderen stellen zichzelf verkiesbaar (of herkiesbaar). Hier gaat een verkiezingscampagne aan vooraf in de klas. Het gaat hier om de leerlingen van groep 5 t/m 8. De leerlingenraad vergadert tijdens het schooljaar eenmaal per 6 weken, maximaal een uur, na schooltijd. Eén van onze leerkrachten organiseert de vergadering en begeleidt de uitwerking van de besluiten.