MR

In de vergaderingen van de medezeggenschapsraad (mr) worden beleidszaken besproken. Dit zijn onder andere de speerpunten uit het jaarplan, het schoolplan, de ouderbijdrage, de formatie, vacatures en schooltijden. De mr bepaalt de hoogte van de ouderbijdrage.

Met de komst van het kindcentrum, wordt de medezeggenschapsraad de kindcentrumraad (KC-raad). De KC-raad bestaat uit acht leden: vier personeelsleden en vier ouders. Ouders en personeelsleden van de opvang hebben ook zitting.